Ispitivanje električnih instalacija

Ova mjerenja propisana su čl. 38., st. 2. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.), a prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) obvezno je obaviti navedena mjerenja svake 4 godine.

Kontaktirajte nas