Pojedine isprave zaštite na radu i procjena rizika u slučaju promjene naziva društva odnosno izdvajanja društva

Prema odredbi članka 137. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja te prema odredbi članka 137. stavka 3. Zakona o radu, poslodavac na kojeg se prenose ugovori o radu na način propisan stavkom 1. navedenog članka preuzima s danom prenošenja u neizmijenjenom obliku i opsegu sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

Uvažavajući navedene odredbe Zakona o radu, mišljenja smo da se društvo koje promijeni naziv odnosno izdvojeno društvo može smatrati pravnim slijednikom te da za radnike vrijede zapisnici o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način koje je proveo prijašnji poslodavac, pod uvjetom da u novom društvu nije došlo do promjena koje bi zahtijevale ponovno provođenje osposobljavanja kao što su promjene u radnom postupku, uvođenje nove radne opreme ili njezina promjena, uvođenje nove tehnologije, upućivanje radnika na novi posao odnosno na novo mjesto rada i sl. Također smo mišljenja da procjena rizika te uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika, provedena ispitivanja radne opreme i čimbenika radnog okoliša ostaju važeća sve dok ne nastupe Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) propisane okolnosti zbog kojih je potrebno provesti usklađivanje procjene rizika (pojave novih opasnosti, štetnosti ili napora) odnosno dok ne nastupe okolnosti zbog kojih je potrebno ponovno provesti utvrđivanje zdravstvene sposobnost radnika, ispitivanje radne opreme te čimbenika radnog okoliša. Sugeriramo da se radi dokazivanja sljedivosti postojeća procjena rizika ažurirati u smislu da se u njoj, kao i u evidenciji osposobljenih radnika promjeni naziv poslodavca.