Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada

Prema odredbi članak 4. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), odredbe istog primjenjuju se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca te je prema odredbi članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. Navedene odredbe odnose se na sva mjesta rada, uključujući i izdvojena mjesta rada neovisno o tome radi li se na izdvojenom mjestu rada o povremenom, pretežitom ili stalnom obavljanju poslova.

Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca (članak 3. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti na radu).

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19) postoji obveza dokumentiranja procjene rizika, kao završnog koraka u postupku procjenjivanja rizika.

Međutim, odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 129/19) propisano je da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

Administrativni, uredski i slični poslovi su pojmovi koji se koriste u Prilogu II. Pravilnika o izradi procjene rizika – Primjer poslova s malim rizicima.

Iz navedene dopunjene odredbe Pravilnika o izradi procjene rizika proizlazi da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika na izdvojenom mjestu rada pod uvjetom:

  1. da se radi o obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca,
  2. da je za iste poslove koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca procijenjen i dokumentiran mali rizik u skladu s odredbama Pravilnika.

Povremeno obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada podrazumijeva ono vremensko razdoblje provedeno na radu (tjedno ili mjesečno) koje je manje od 50 % od ukupnog radnog vremena koje je radnik ugovorio s poslodavcem te takav rad karakterizira dobrovoljnost i pristanak obiju strana.

Kada se radi o pretežitom odnosno stalnom obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslovi na izdvojenom mjestu rada, poslodavac je za navedene poslove obvezan izraditi procjenu rizika koja treba biti dokumentirana te smo mišljenja da će poslodavac kao i u slučaju povremenog obavljanja poslova, ako je za navedene poslove procijenjen mali rizik, na odgovarajući način u suradnji s radnikom razmotriti mogućnosti ispunjenja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva koji se odnose na navedene poslove.

Uvažavajući  činjenicu da stan, kuća ili drugi prostor u kojem radnik obavlja poslove s malim rizicima za poslodavca nije objekt namijenjen za rad već stambeni objekt ili objekt druge namjene, neovisno o tome radi li se o povremenom, pretežitom ili stalnom obavljanju navedenih poslova, prema odredbi članka 3. stavka 3. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 105/20) obveze iz navedenog Pravilnika primjenjivat će se u onoj mjeri u kojoj ih je moguće osigurati u odnosu na osnovnu namjenu stambenog prostora i u skladu s prirodom poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja u tom prostoru za poslodavca. Uz pretpostavku da su zadovoljene odredbe propisa koji se odnose na stambene objekte, odredbe propisa zaštite na radu primijeniti će se na odgovarajući način (u mjeri u kojoj je to moguće) uz brigu o tome da sigurnost i zdravlje radnika ne budu ugroženi.

U najvećem broju slučajeva rada od kuće obavljati će se administrativni poslovi niskog rizika, u okruženju mjesta rada sa zaslonskom (računalnom) opremom, pa će zahtjeve u odnosu na prirodu poslova i veličinu rizika biti moguće osigurati i kod kuće radnika. To će se prvenstveno odnositi na sigurnosne zahtjeve u okruženju mjesta rada sa zaslonskom opremom propisane odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (Narodne novine, br. 69/05).

Kako bi se osigurala primjerena razina sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na poslovima kada ih radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, u odnosu na mjesto rada kod poslodavca, poslodavac će na odgovarajući način u suradnji s radnikom i svojim stručnim službama razmotriti mogućnosti ispunjenja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva koji se odnose na navedene poslove. To može uključivati i pregled prostora u kojem će radnik obavljati rad ili druge načine kojima će se potvrditi odgovarajuća primjerenost u odnosu na vrstu poslova koje će se obavljati na izdvojenom mjestu rada, a primjerenost se može dokazivati i drugim elektroničkim zapisima. Sigurnosne zahtjeve prostora kod kuće potrebno je razmatrati i ocjenjivati u opsegu koji odgovara prirodi poslova koje radnik obavlja za poslodavca.

Mišljenja smo da u navedenom prostoru neovisno o tome radi li se o stalnom, pretežitom ili povremenom obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova s malim rizicima, ne postoji obveza ispitivanja radne opreme i radnog okoliša u smislu odredbi Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, br. 16/16) i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, br. 16/16) te da se u slučaju kada radnik sam obavlja navedene poslove u stanu ili kući ne primjenjuju odredbe propisa zaštite na radu vezano za evakuaciju i spašavanje te pružanja prve pomoći.

U vezi odredbe članka 3. stavka 4. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada, kojom je propisano da na izdvojenom mjestu rada u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, mjesta rada moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima u skladu s prirodom poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja u tom prostoru za poslodavca, napominjemo da poslodavac u odnosu na poslove koji nisu poslovi s malim rizicima (uredski, administrativni i sl. poslovi) zaštitu na radu organizira i provodi u skladu s procjenom rizika.

Napominjemo također da se prema odredbi članka 36. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu, na izdvojenim mjestima rada ne mogu se obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada.

Svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, uključujući i radnike koji obavljaju poslove na izdvojenom mjestu rada te poslodavac mora imati zapisnik o provedenom osposobljavanju u skladu s odredbom članka 6. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 112/14).

Radni odnos je ugovorni odnos između poslodavca i radnika, pri čemu sklapanje ugovora o radu podrazumijeva postojanje volje obiju ugovornih strana o bitnim sastojcima ugovora o radu te smo mišljenja da prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac u suradnji s radnikom razmatra ispunjavanje uvjeta zaštite na radu, a što u skladu s navedenim može uključivati i pregled u prostoru u kojem će radnik obavljati rad.

Napominjemo također da u skladu s odredbama članka 17. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, osim obveznog sadržaja koji je propisan člankom 15. Zakona o radu, mora između ostalog sadržavati i dodatne podatke o strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s navedenim. Pri tome su radnik i poslodavac potpuno slobodni u ugovaranju naknade odnosno načina obračuna troška npr. vlastite opreme, električne energije, interneta i drugih troškova.

U vezi primjene propisa zaštite od požara i obvezama koje iz njih proizlaze prilikom rada od kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova.