Rad stranaca

Rad stranaca (osoba koje nisu hrvatski državljani), uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj, određuju se u skladu s odredbom članka 54. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), kojom je propisano da strani radnici moraju, uz uvjete propisane posebnim propisima, ispunjavati i uvjete propisane odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Važno je također napomenuti da je strani poslodavac u odnosu na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, prema odredbama članka 6. i 7. Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (Narodne novine, br. 128/20), za vrijeme upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku obvezan primjenjivati odredbe propisa Republike Hrvatske odnosno proširenoga kolektivnog ugovora, a ako su zajamčeni uvjeti rada iz članaka 6. i 11. navedenog Zakona povoljnije uređeni pravom države sjedišta stranoga poslodavca i koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika nego pravom Republike Hrvatske, na upućenoga radnika primjenjuje se za njega povoljnije pravo.

Navedena prava jamče se radnicima – upućenim radnicima koje je strani poslodavac u okviru privremenoga ili povremenoga prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje uputio na rad u Republiku Hrvatsku.

Poslodavac osnovan u državi koja nije država članica EGP-a obvezan je tijekom obavljanja djelatnosti u RH, organizirati i provoditi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te drugim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Kada pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno poslodavac fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj zapošljava ili koristi usluge stranca, na način da ga uključuje u svoj proces rada te sa strancem ima sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla, mišljenja smo da je ta pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odgovorna za organiziranje i provođenje zaštite na radu za tog stranca. Isto vrijedi i za strance koje poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uključuje u svoj proces rada kao ustupljene radnike od strane Agencija za privremeno zapošljavanje.

Kada su strani radnici uključeni u proces rada domaćeg poslodavca – korisnika, onda je domaći poslodavac – korisnik odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za te strane radnike.
Kada poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe državljani Republike Hrvatske imaju sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa stranim poslodavcem, koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku, u tom slučaju je strani poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za stranca kojeg upućuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom.

Uvažavajući navedeno, u nastavku dajemo pregled osnovnih obveza zaštite na radu koje trebaju ispuniti strani poslodavci odnosno koje trebaju biti ispunjene u odnosu na strane radnike:

Procjena rizika za poslove koje strani radnici obavljaju na mjestima rada
Prema odredbi članka 18. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika. Vezano za navedenu odredbu primjenjuje se Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19).

Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, priznat će se procjena rizika koja je u skladu s propisima zemlje iz koje strani poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan), ako procjena rizika odgovara rizicima pri obavljanju poslova na mjestima rada.

Procjena rizika mora biti dostupna na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, uz napomenu da nije potreban prijevod kod ovlaštenog sudskog tumača.

Obavljanje poslova zaštite na radu
Poslodavac je obvezan obavljati poslove zaštite na radu u skladu s odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu i odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, br. 126/19).
Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, priznat će se ispunjavanje odredbi članka 20. Zakona o zaštiti na radu, ako su iste proveli u skladu s propisima zemlje iz koje strani poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Strani poslodavci imaju također mogućnost dodatno ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom fizičkom ili pravnom osobom za obavljanje poslova zaštite na radu.

Popis ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu dostupan je na: http://uznr.mrms.hr/znr/ovlastenja/ .

Osposobljavanje za rad na siguran način za poslove koje radnik obavlja
Strani radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način.
Strani poslodavac je dužan upućenog radnika prije početka rada obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način.
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14).
Strani radnici iz država članica EGP-a (Europskog gospodarskog prostora), koji su osposobljeni za rad na siguran način prema propisima zemlje iz koje dolaze i za to posjeduju dokaz u skladu s propisima te zemlje ne moraju se ponovno osposobljavati za rad na siguran način u RH, ali je potrebno provesti provjeru osposobljenosti (praktični dio) na mjestu rada u RH. Tu provjeru može obaviti osoba određena za obavljanje poslova zaštite na radu u RH, u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14), odnosno provjeru može obaviti strani poslodavac za svoje radnike, ali provjera (praktični dio) mora također biti obavljena u skladu s odredbama navedenog Pravilnika, uz napomenu da zapisnik o ocjeni osposobljenosti mogu u tom slučaju potpisati osoba koja je odgovorna za provođenje mjera zaštite na radu za strane radnike, osoba koja kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu i sam radnik.
Strani radnici koji nisu osposobljeni za rad na siguran način mogu raditi pod nadzorom radnika koji je osposobljen za rad na siguran načina za poslove koje radnici obavljaju ali  takav način rada može trajati do 60 dana.
Svi dokazi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili ako su izdani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.

Uređenje mjesta rada u skladu s pravilima zaštite na radu
Mjesta rada moraju biti uređena u skladu s osnovnim, posebnim i priznatim pravilima zaštite na radu.
Prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti na radu, mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom. Vezano za mjesta rada primjenjuju se odredbe Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, broj 105/20).

Prema odredbi članka 53. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu.
Obavijesti i upute na mjestima rada moraju biti na jeziku i pismu koje strani radnik razumije.
Poslodavac je na mjestima rada obvezan ispitivati radni okoliš – fizikalne, kemijske i biološke čimbenike radnog okoliša u skladu s odredbama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, broj 16/16). Vezano za ispitivanje radnog okoliša priznaju se isprave izdane u RH od strane ovlaštenih osoba za zaštitu na radu.

Ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
Poslovi s posebnim uvjetima rada određeni su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84).
Strani radnici, koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada sukladno odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84), moraju ispunjavati i posebne uvjete glede dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenoga, tjelesnog i psihičkog stanja za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.
Poslovi s posebnim uvjetima rada koje obavljaju strani radnici, kod kojih je propisan uvjet stručne osposobljenosti, su poslovi navedeni u prilogu Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada. Kao dokaz da su strani radnici (upućeni radnici) stručno osposobljeni, priznat će se odgovarajuće isprave važeće u državi članici EGP – a ili odgovarajuće isprave izdane u RH. Za poslove za koje je pod stručnom osposobljenošću propisana stručna sprema odgovarajućeg stupnja obrazovanja, dokazivanje se za strane radnike mora provesti u skladu s posebnim propisima o priznavanju inozemnih kvalifikacija.
Način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti te druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika provodi se sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada i Pravilniku o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (Narodne novine, broj 70/10).
Kao dokazi da strani radnik (upućeni radnik) ispunjava uvjet zdravstvene sposobnosti, priznat će se dokazi (liječničke svjedodžbe, uvjerenja i sl.) o zdravstvenoj sposobnosti izdani u državi članici EGP-a, uz uvjet da je u istima naznačeno koje poslove s posebnim uvjetima rada radnik smije obavljati (npr. rad na visini, ručno prenošenje tereta, vozač i sl.), ili će se priznati odgovarajuće isprave izdane u RH.
Svi dokazi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili ako su izdani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.

Pregledi, održavanje i ispitivanje sredstava rada
Sredstva rada koja koriste strani radnici moraju biti pregledavana, održavana i ispitivana te u ispravnom stanju.
Prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 27. Zakona o zaštiti na radu, sredstva rada su građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, prometna sredstva i radna oprema.
Odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu je propisano da je poslodavac obvezan, u skladu s navedenim Zakonom, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.
Vezano za navedenu odredbu u odnosu na radnu opremu kao dio sredstava rada, primjenjuje se Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Narodne novine, broj 18/17) i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, broj 16/16). Za radnu opremu za koju je obveza pregleda i ispitivanja propisana Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme, stranim poslodavcima priznat će se odgovarajuće isprave o pregledu i ispitivanju radne opreme, važeće u državi članici EGP-a ili odgovarajuće isprave izdane u RH od strane ovlaštenih osoba za zaštitu na radu. Radna oprema koja je rastavljena te ponovno sastavljena u RH, npr. dizalica sastavljena na gradilištu u RH, mora biti pregledana i ispitana u RH od strane ovlaštene osobe za zaštitu na radu.
Prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 20. Zakona o zaštiti na radu, radnu opremu čine strojevi i uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati te skele i druga sredstva za povremeni rad na visini.

Dostupnost radniku procjene rizika, zapisnika, obavijesti, uputa i sl.
Prema odredbi članka 62. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan osigurati da radniku budu dostupni:
1) procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju,
2) upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju,
3) pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način,
4) pisani dokaz da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada,
5) zapisnik o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, procjena rizika, dokazi i zapisnici ne moraju se nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje kraće od 30 dana, ali moraju biti dostupni u roku koji odredi nadležni inspektor.

Procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju mora biti dostupna na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (ne mora biti prevedena kod ovlaštenog sudskog tumača).

Stranom radniku moraju biti dostupne upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju na jeziku koji radnik razumije.
Za stranog radnika mora biti dostupan zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (praktični dio).
Za stranog radnika moraju biti dostupni dokazi da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada važeći u državi članici EGP –a iz koje radnik dolazi ili odgovarajuće isprave izdane u RH.
Za stranog radnika moraju biti dostupni zapisnici o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša odnosno s tim u vezi dokazi važeći u državi članici EGP –a iz koje radnik dolazi ili odgovarajuće isprave izdane u RH.
Svi dokazi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili ako su izdani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.

Zdravstvena zaštita na radu (usluge medicine rada)
Prema odredbi članka 63. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom.
Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, priznat će se ispunjavanje odredbi članka 63. Zakona o zaštiti na radu, ako su iste proveli u skladu s propisima zemlje članice EEG – a iz koje strani poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Pružanje prve pomoći
Odredbama članka 56. Zakona o zaštiti na radu je propisano:
(1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
(2) Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.
(3) Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.
Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, priznaje se osposobljavanje za pružanje prve pomoći i s tim u vezi izdane isprave, važeće u zemlji iz koje poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan), a broj osoba osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći mora biti u skladu s odredbama članka 56. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu. Kada strani poslodavac obavlja poslove na mjestima rada gdje su prisutni i drugi poslodavci (domaći ili strani) ima mogućnost zajedničkog organiziranja pružanja prve pomoći s tim poslodavcima (npr. na gradilištu), uz uvažavanje odredbi članka 56. Zakona o zaštiti na radu. Vezano za pružanje prve pomoći primjenjuju se također odredbe Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (Narodne novine, broj 56/83).

Svi dokazi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili ako su izdani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje
Vezano za zaštitu od požara te evakuaciju i spašavanje, prema odredbi članka 55. stavku 2.  Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika, tj. u ovom slučaju primjenjuju se posebni propisi koji su u nadležnosti ministarstva unutarnjih poslova.
Zaštita od požara treba biti osigurana u skladu s propisima zaštite od požara koji su u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.
Vezano za osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje, stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, priznaje se osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje i s tim u vezi izdane isprave, važeće u zemlji iz koje poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Svi dokazi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili ako su izdani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.

Rad u skladu s pravilima zaštite na radu
Strani radnici moraju poslove obavljati u skladu s osnovnim, posebnim te priznatim pravilima zaštite na radu.
Osnovna i posebna pravila zaštite na radu propisana su Zakonom o zaštiti na radu i pravilnicima donesenim na temelju njega.
Priznata pravila zaštite na radu se primjenjuju ako u pravnom poretku Republike Hrvatske nisu na snazi pravna pravila zaštite na radu koja bi poslodavac trebao primijeniti radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, a priznata pravila zaštite na radu podrazumijevaju norme, pravila struke ili u praksi provjerene načine, pomoću kojih se otklanjaju ili smanjuju rizici na radu i kojima se sprječava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih štetnih posljedica za radnike.
Pri organiziranju i provođenju radnih postupaka, ovisno o poslovima, tehnologiji rada, sredstvima rada i opasnim kemikalijama koje se koriste, radnom okolišu itd., potrebno je ispunjavati i druge obveze koje proizlaze iz propisa zaštite na radu.
Popis propisa zaštite na radu, dostupan je na:

https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/zakoni-i-ostali-propisi-7485/uprava-za-rad-i-zastitu-na-radu-4173-7487/7487

Ostalo – u nastavku navodimo neke od obveza koje proizlaze iz navedenih propisa zaštite na radu te npr.:
– postoji zabrana pušenja na mjestu rada
– postoji zabranjena korištenja sredstava ovisnosti te u vrijeme rada radnik ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada
– postoji obveza prijave građevinskih radova i radova na iskorištavanju šuma, tijelu nadležnom za inspekcijski nadzor, prije početka izvođenja radova
– poslodavac koji obavlja građevinske radove ili radove na iskorištavanju šuma obvezan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s posebnim propisima i pravilima zaštite na radu
– poslodavci koji obavljaju poslove na istom mjestu rada, odnosno kada više poslodavaca dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavca, odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su, uzimajući u obzir prirodu poslova   provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba
– stranom radniku se za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu mogu priznati strane stručne kvalifikacije koje odgovaraju zahtjevima iz članka 23. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, o čemu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za svaki pojedini slučaj može dati mišljenje

– poslodavac je obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi sveo na najmanju mjeru potrebu radnika da svladava poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje.