Polaganje stručnih ispita iz zaštite na radu – za stručnjake zaštite na radu te za koordinatore I i II

Način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu propisani su Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14) te se stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu polaže prema programu iz priloga 2. navedenog Pravilnika. Prilikom polaganja stručnog ispita potrebno je poznavati odredbe propisa zaštite na radu. Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu, a posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus). Radni staž nije uvjet za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita prijavljuje se na način da popunjeni obrazac (OBRAZAC SIS-1), koji je u prilogu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, zajedno s prilozima putem pošte ili osobno dostavite Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Nakon prijave ispita, dostavljaju Vam se podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dostavite dokaz o uplati troškova ispita, navedeno Ministarstvo obavještava Vas o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 560,00 kuna a cijena općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 840,00 kuna.

Prilikom polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu potrebno je poznavati odredbe propisa zaštite na radu. Osim navedenih propisa, određene informacije vezano za polaganje stručnog ispita dostupne su također na web stranici: http://uznr.mrms.hr/priprema-za-polaganje-strucnog-ispita-za-strucnjaka-zastite-na-radu/ .

Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) te koja ima položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus). Iznimno od navedenog, osoba koja ima najmanje završen studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva ili stručni studij sigurnosti sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (posebni dio) ima pravo polaganja stručnog ispita samo za koordinatora II.
Polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu kandidat također prijavljuje Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, dostavom prijave s prilozima putem pošte ili osobno. Za prijavu polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu može se koristiti obrazac koji je u prilogu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“, broj 1012/2014), i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK-1).
Prijava za polaganje stručnog ispita mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu (OBRAZAC SIK-1) te presliku diplome i presliku dokumenta o položenom stručnom ispitu.
Nakon što prijavi ispit, kandidatu se dostavljaju podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što kandidat Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dostavi dokaz o uplati troškova ispita, navedeno Ministarstvo kandidata obavještava o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Cijena stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu je 700,00 kuna.

Za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu se može koristiti slijedeći popis propisa iz zaštite na radu:

 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine, broj 112/14)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18)
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, broj 29/13)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Narodne novine, broj 18/17)
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (Narodne novine, broj 39/06)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (Narodne novine, broj 42/05)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (Narodne novine, broj 88/12)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (Narodne novine, broj 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine, broj 46/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (Narodne novine, broj 155/08)
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 91/15, 102/15 i 61/16)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (Narodne novine, broj 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima Narodne novine, broj. 91/18)

Vezano za Prilog 3. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14) , također navodimo i sljedeće propise:
POPIS ZAKONA – GRADNJA:

 • Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17 i 39/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15 i 118/18) – opće poznavanje odredbi
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12, 143/13, 64/17 i 14/19) – opće poznavanje odredbi
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13) – opće poznavanje odredbi

POPIS ZAKONSKIH PROPISA – GRADNJA:

 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, br. 37/14 i 154/14) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Narodne novine, broj 78/13) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 112/17, 34/18 i 36/19) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (Narodne novine, broj 43/14) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 111/14, 107/15 i 20/17) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o održavanju građevina (Narodne novine, broj 122/14) – opće poznavanje odredbi
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (Narodne novine, broj 129/15) – opće poznavanje odredbi.