radnika za rad na siguran način,

  1. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način temeljem članka 27. Zakona o zaštiti na radu ((NN br. 71/14.). a prema programu osposobljavanja za rad na siguran način, odnosno Procjeni rizika iz zaštite na radu, Poslodavca
  2. Osposobljavanje radnika za rad sa računalom, temeljem članka 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom (NN br. 69/05)