radnika za početno gašenje požara

  1. Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94)