osposobljavanja iz područja zaštite na radu:

  1. Osposobljavanje Poslodavca temeljem članka 29. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14.)
  2. Osposobljavanje ovlaštenika Poslodavac za zaštitu na radu sukladno čl.  Zakona o zaštiti na radu  (NN br. 71/14.);
  3. Osposobljavanje povjerenika radnika iz zaštite na radu sukladno čl.  Zakona o zaštiti na radu  (NN br. 71/14.);
  4. Osposobljavanje radnika za rukovođenje evak. i spaš., temeljem članka 55. Zakona o zaštiti na radu ((NN br. 71/14.)
  5. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način temeljem članka 27. Zakona o zaštiti na radu ((NN br. 71/14.). a prema programu osposobljavanja za rad na siguran način, odnosno Procjeni rizika iz zaštite na radu, Poslodavca
  6. Osposobljavanje radnika za rad sa računalom, temeljem članka 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom (NN br. 69/05)
  7. Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94)