izradu uputa za radne postupke i radnu opremu

Organizacija obavljanja pojedinih poslova iz zaštite na radu obično ne može biti zadovoljavajuće riješena samo pravilnikom i aktom iz zaštite na radu, već je potrebno izraditi i niz uputa kojima se pojedinačno razrađuju pravila zaštite na radu .
Za vaše potrebe izrađujemo upute o načinu korištenja radne opreme, opasnih radnih tvari ili opasnih postupaka, sukladno Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14.);