izradu programa osposobljavanja iz zaštite na radu

Izradu Programa osposobljavanja iz zaštite na radu, temeljem važeće Procjene rizika i Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14.)