radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94)

radnika za rad na siguran način,

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način temeljem članka 27. Zakona o zaštiti na radu ((NN br. 71/14.). a prema programu osposobljavanja za rad na siguran način, odnosno Procjeni rizika iz zaštite na radu, Poslodavca Osposobljavanje radnika za rad sa računalom, temeljem članka 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom (NN […]

osposobljavanja iz područja zaštite na radu:

Osposobljavanje Poslodavca temeljem članka 29. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14.) Osposobljavanje ovlaštenika Poslodavac za zaštitu na radu sukladno čl.  Zakona o zaštiti na radu  (NN br. 71/14.); Osposobljavanje povjerenika radnika iz zaštite na radu sukladno čl.  Zakona o zaštiti na radu  (NN br. 71/14.); Osposobljavanje radnika za rukovođenje evak. i spaš., temeljem […]